C++ direkt. Rättelser i tredje upplagan tryckning nummer 1

(Rad n betyder räknat uppifrån på sidan och rad -n räknat nerifrån)
 
Sid 54, rad 13: skall vara ’i får värdet 5’ 
 
sid 70, rad 15: ändra 'används' till 'använda'
 
Sid 341, stryk hela avsnitt 9.7
 
sid 348, i faktarutan: ändra 'konstruktor' till 'destruktor'
 
sid 424, efter rad 8: lägg till raden
  Lagringsbar *las(istream& fin);
 
sid 548, rad -2: i fotnoten: skall stå "inte implementerat"